પરમ કૃપાળુ પરમાત્માનો આભાર

hospital patient

એક 80 વર્ષના દાદાને એટેક આવ્યો

દાદાનું જીવન ધાર્મિક વિચારોથી ભરેલું હતું,

અને ખુબ સુખી સંપન્ન હતા સારામાં સારી હોસ્પીટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા,

ડોક્ટરે કહ્યુ દાદા ત્રણ કલાક તમારૂં બાયપાસનું ઓપરેશન ચાલશે ત્રણ દિવસ રોકાવવું પડશે….
દાદા કહે જેવી હરિની ઇરછા…

ઓપરેશન પતી ગયું ત્રણ દિવસ વિતી ગયાં દાદાને રજા આપતી વખતે ડોક્ટરે દાદાને બીલ આપ્યું આઠ લાખ રૂપિયા…
એ બીલ જોઈને દાદા ખૂબ રડવા લાગ્યાં ડોક્ટર દયાળું હતા કહયું દાદા કેમ રડો છો,
તમને બીલ વધારે લાગતું હોય તો મને લાખ બે લાખ ઓછા આપો પણ તમે મારી હોસ્પિટલમાં મારા દાદાની ઉંમરના થઇને રડો છો મને દુ:ખ થાય છે…

દાદાએ કહ્યું ના ડોક્ટર ભગવાને મને ઘણું આપ્યું છે તમે આઠ લાખ નહીં બાર લાખ બીલ આપ્યું હોત તો પણ હું આપી શકું તેમ છું …
પણ હું કેમ રડું છું એ તમે નહીં સમજી શકો એ બોલતા દાદા ધ્રૂસકે ધ્રૂસકે રડવા લાગ્યાં…

ડોક્ટરે કહ્યું દાદા મારાથી કોઈ ઓપરેશનમાં ભૂલ થઈ છે તમને કોઈ દુ:ખાવો કે બીજી કોઈ શારીરીક તકલીફ થાય છે…
દાદાએ કહ્યું ના ડોક્ટર તમે ખુબ સરસ ઓપરેશન કર્યુ છે,

ડોક્ટરે કહ્યું તો પછી દાદા કેમ રડો છો તમે?

દાદા કહે ડોક્ટર તમે નહીં સમજી શકો,

old man in hospital

ડોક્ટરે કહ્યું જે હોય તે તમે મને પ્લીઝ કહો,

દાદાએ કહયું તો સાંભળો ડોક્ટર તમે મારૂં ઓપરેશન કર્યુ મારૂં હ્રદય ત્રણ કલાક સાચવયું ત્રણ કલાક ના આઠ લાખ રૂપિયા..
હું એ પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને યાદ કરીને રડી રહયોં છું કે જેમણે મારૂં હ્રદય 80 વર્ષ સુધી એક પણ રૂપિયાના ચાર્જ વગર સાચવ્યું…
ત્રણ કલાકના આઠ લાખ રૂપિયા તો 80 વર્ષના કેટલા?

એ દયાના મહાસાગરને યાદ કરીને ડોક્ટર હું રડી રહયોં છું…

આ સાંભળતા જ ડોક્ટર દાદાના પગમાં પડી ગયાં…

તેમ છતાં આપણે એક ભિખારીની જેમ ભગવાન પાસે માગવા પહોંચી જઇએ છીએ…
શું નથી આપ્યું આજ સુધીનું જે પણ જીવન જીવાયુ એ એની જ કૃપા, કરૂણા છે ને…

શીખ: આપણ ને જે મફત માં મલે છે એની કયારેય કિમંત સમજતા જ નથી જે ઉપર વાળા એ આપયુ છે કયારેય એની કદર કરતાં નથી ને છતાંય છે એના સિવાય માંગવા પાછા એની પાસે દોડી જઇ એ છીએ…

શ્વાસ ચલાવે, ખાધું પચાવે, એ પરમકૃપાળુ પરમાત્માને ઉઠતા, જમતા ને સુતા કૃતજ્ઞતા થી યાદ કરીએ તો જ આપણે માણસ કહેવાઈએ.

બીજા આવા પ્રેરણાદાયી પ્રસંગો માટે અહીં ક્લિક કરો.

Subscribe For Latest Updates

Invalid email address
We promise not to spam you. You can unsubscribe at any time.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap