પુરુષોત્તમ બોલ્યા પ્રીતે…(29th March 2018)

swaminarayan
પ્રકરણ -૧૩  સેવા, સરળતા, દાસપણુ
 
 
………..આ બધાં દ્રષ્ટાંતનું સિદ્ધાંત એટલું છે કે દાસપણે ભગવાન અને ભગવાનના ભક્તની સેવા કરવી. જે રીતે પૂર્વે ભક્તોએ સેવા કરી છે તે રીતે શુદ્ધ મને કરીને કરવી. કારણ, આ વખતે સત્સંગમાં ધામના મોટા મુક્તોએ દેહ ધર્યો છે ને નારદ , શુક , સનકાદીક અનંત મુક્તો પણ આવ્યા છે.”
 
|| જય શ્રી સ્વામિનારાયણ ||
 

Subscribe For Latest Updates

Invalid email address
We promise not to spam you. You can unsubscribe at any time.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap