પુરુષોત્તમ બોલ્યા પ્રીતે…(30th Dec 2019) – Learnings

 
swaminarayan

પુરુષોત્તમ બોલ્યા પ્રીતે…

સેવા, સરળતા, દાસપણું..

ગઢપુરમાં પ્રાગજી પુરાણી પાસે મહાભારતનું શાંતિપ્રર્વ વંચાવીને શ્રીહરિએ વાત કરતાં કહ્યું, ” ભગવાનનો દાસ થાય તો તેનામાં ભગવાન જેવા ગુણો આવે છે. સંતનો દાસ ન થાય કે હરિભકતનો દાસ ન થાય તો તુચ્છ કીટમાં નિવાસ કરે છે. અનંત મહત્ પુણ્યે કરીને દાસપણું મળે છે. જે દાસાનુદાસ રહે છે તે વધતો વધતો વધી જાય છે……….”

|| જય શ્રી સ્વામિનારાયણ ||

બીજા પ્રેરણાદાયી પ્રસંગૉ માટે અહિ ક્લિક કરો

Subscribe For Latest Updates

Invalid email address
We promise not to spam you. You can unsubscribe at any time.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap