હેતનું લક્ષણ શું ?

yogiji maharaj

પ. પુ. યોગીજી મહારાજનો આજનો પ્રેરણાદાયી પ્રસંગ

૨૬-જુન-૧૯૬૮, જૂનાગઢ

હેતનું લક્ષણ શું ?

વજુભાઈને તાવ આવતો હતો. તેઓ મેડા ઉપર સૂતા હતા. સવારે પૂજા બાદ રવામીશ્રી સર્વને ‘જય સ્વામિનારાયણ’ કહેતાં સીડી નજીક આવ્યા અને કહે ; ‘હાલો, (૩૫૨ વજુભાઈને મળવા જવું છે.’

ડૉક્ટર સ્વામીએ કહ્યું: ‘ઉપર ચડવાનું ફાવે એવું નથી. દાદરો સીધો છે. સાંકડો છે અને ખુરશીમાં બેસી ઉ૫૨ ચડાય એમ નથી.’

‘ભલે રહ્યો, ચડી જઈશું.’ એમ કહી ખુરશી વગર ઉ૫૨ ચડી ગયા.

વજુભાઈને મળ્યા. આશીર્વાદ આપ્યા અને તબિયત સારી થાય તે માટે ધૂન કરી. એમની છાતીએ તથા બરડે હાથ ફેરવ્યો. દાદરો ઊતરતાં તેમને કહે : *‘તમને તકલીફ ન અપાય, અમારે આવવું જોઈએ. એ હેતનું લક્ષણ છે.’*

બીજા આવા પ્રેરણાદાયી પ્રસંગો માટે અહીં ક્લિક કરો.

|| જય સ્વામિનારાયણ ||

Subscribe For Latest Updates

Invalid email address
We promise not to spam you. You can unsubscribe at any time.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap